Bistand i barnevernssaker

Bekymringsmelding - Undersøkelse

Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding om dine barn, kan barnevernet ha plikt til å sette i gang en undersøkelse av omsorgssituasjonen til barna. Dersom dette skjer, bør du kontakte meg snarest mulig for bistand.

En barnevernundersøkelse kan stort sett få tre mulige utfall: 1) Saken henlegges uten tiltak. 2) Saken henlegges med hjelpetiltak. 3) Barnevernet fremmer sak for fylkesnemnda om omsorgsovertagelse.

Dersom fylkesnemnda fremmer sak for fylkesnemnda om omsorgsovertagelse, vil du ha automatisk krav på fri sakførsel. Det samme gjelder dersom du skulle ønske å kreve tilbakeføring av barna dine.

Advokatbistand

I barnevernsaker har man rett til å la dere bistå av advokat på ethvert trinn i saken. Dette gjelder både foreldre, barn over 15 år og besteforeldre. 

Fordelen med å ha advokat allerede fra begynnelsen av saken, er at advokaten kan passe på at alt som er viktig kommer frem og at det ikke skjer overtramp fra barnevernets side. Man får vite hvilke rettigheter man har, og sikrer at disse blir ivaretatt.

Vær ellers forsiktig med å frita for taushetsplikt. Ta kontakt med meg dersom du skulle være i tvil.

Det biologiske prinsipp

Barnevernloven i Norge bygger på det biologiske prinsipp som innebærer at barn skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre.

Det minste inngreps prinsipp

Etter barnevernloven skal det ikke settes i verk et strengere tiltak enn nødvendig overfor en familie. Dette betyr at dersom situasjonen til barna kan bli tilfredsstillende ved at det settes inn et eller flere hjelpetiltak, skal omsorgsovertagelse ikke skje.