Bistand i barnefordelingssaker

Foreldreansvar, fast bosted og samvær

Ved samlivsbrudd er det viktig å komme til enighet om hvor barna skal bo, og hvor mye tid de skal tilbringe med den av foreldrene de ikke skal hos. Det beste for alle involverte, er at partene blir enige, og at det inngås en avtale som regulerer dette. Begrepene «foreldreansvar», «fast bosted» og «samvær» vil være sentrale. Ta kontakt med meg før du underskriver en slik avtale. Advokater har plikt til å søke løsninger som er til det beste for barna.

Samværsordning for barn

Foreldre har full avtalefrihet om hvor mye samvær den enkelte skal ha av samvær med barna. Foreldre må forsøke å finne frem til en samværsordning som passer for deres barn.

Dersom foreldrene avtaler «Delt bosted», skal barna bo halve tiden hos hver av dere. 

Barneloven sier at ”vanlig samvær” er en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, tilsammen tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

Barnets mening

Når barnet er fylt sju år, skal det få si sin mening om hvem av foreldrene det skal bo hos og hvor mye samvær det vil ha med den av foreldrene barnet ikke ønsker å bo hos. Når barnet er fylt tolv år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener i disse spørsmålene. Barnet skal bli hørt, men til barnet er 18 år, er det foreldrene som tar avgjørelsen mht. bosted og samvær. Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige, vil avgjørelsen bli overlatt til en domstol.

Mekling

Ved samlivsbrudd og uenighet om barnefordelingen, må dere som foreldre møte til mekling når de har felles barn under 16 år. Formålet med meklingen er å forsøke å komme fram til en avtale om barna. Dersom dere ikke blir enige, kan dere bringe saken inn for domstolene. Domstolene vil treffe sin avgjørelse ut fra en konkret vurdering i den enkelte sak av hva som er til barnets beste.